Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Απριλίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Απριλίου

Ημέρα

Μάι 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

Ώρα

20:00 - 23:00